Links / Privacy
Veel wetenswaardigheden van Gran Canaria, o.a. toeristische informatie, praktische informatie, plattegronden en kaarten en diverse informatie over het eiland.

Veel actueel nieuws over Gran Canaria (in het Nederlands). Dit kunt u ook via een nieuwsbrief ontvangen.

De NIG (Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap) op Gran Canaria houdt regelmatig Nederlandstalige kerkdiensten in de Tempo Ecuménico in Playa del Inglés.

Kijk op de website voor meer informatie en tijden.Nederlandse Vereniging Canaria : hierna te noemen NVC

 

C O N C E P T 


De NVC gebruikt cookies.

 

Wij gebruiken cookies en daarmee vergelijkbare technieken om de website te verbeteren, sociaal media aan te kunnen bieden en eventueel relevante advertenties te tonen op deze website. Wij kunnen in al onze contacten met u rekening houden met uw interesses. Wij kunnen uw online gedrag analyseren en combineren met persoonsgegevens die u online achterlaat en bij ons bekend zijn.

 

Gaat u akkoord? Of gaat u door op de website? Dan plaatsen wij cookies. U geeft dan toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies en het verwerken van uw persoonsgegevens. Wilt u dit niet? Dan kunt u zelf uw cookie instellingen aanpassen.

Lees ook het Privacy Protocol.

 

 

 

Privacy protocol

 

Gebruik persoonsgegevens, foto en video-opnamen, gebruik en plaatsing op de website en/of informatie in gedrukte vorm.

Versie 1.0. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 januari 2019

 

De NVC is er van bewust dat u vertrouwen stelt in onze vereniging. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de NVC. U dient zich van het volgende bewust te zijn.

  • Door het verstreken van uw gegevens en gebruik te maken van het invullen van aanmeldingsformulieren op deze website geeft u aan het privacy- en cookie beleid te accepteren.

  • De NVC respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

  •  

 

A. Persoonsgegevens die worden verwerkt.

 

De NVC kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de NVC, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan de NVC verstrekt. NVC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

- Uw voor- en achternaam

 

- Uw adresgegevens (voor zover bekend) op Gran Canaria en/of Nederland, België, elders.

 

- Uw telefoonnummer(s)

 

- Uw e-mailadres(sen)

 

- Uw overige vermeldingen

 

B. Waarom de NVC uw gegevens nodig heeft.

 

NVC verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen (laten) nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen (laten) benaderen.

 

Daarnaast kan NVC uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht, doorgaans bestaande uit aanmeldingen voor deelname aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten.

 

C. Hoe lang NVC gegevens bewaart.

 

NVC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u is. (een overeenkomst bij NVC is het lidmaatschap)

 

D. Delen met anderen.

 

NVC verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

E. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de email of naar de postbus van de vereniging. De NVC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

F. Beveiligen.

 

NVC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NVC maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NVC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met NVC op via e-mail of post.

 

NVC is als volgt te bereiken:

 

Postadres: Apartado 302, 35100 Playa del Inglés, Gran Canaria, Spanje

 

E-mailadres: ned.ver.canaria@gmail.com

 

G. Het maken van foto- en video-opnamen.

 

1.Tijdens alle activiteiten die door de vereniging en zijn promotoren zijn of worden georganiseerd binnen of buiten de eigen accommodatie mogen foto- en video-opnamen gemaakt worden door leden en/of daarvoor aangestelde personen. Mogelijke situaties waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn: alle activiteiten, zoals wedstrijden, toernooien, bijeenkomsten etc.

 

2.Verenigingsactiviteiten zijn alle op de website genoemde activiteiten en activiteiten die tussendoor door de promotoren en/of het bestuur van de vereniging worden georganiseerd.

 

H. Bewaking privacy gebruik van opnamen.

 

1.Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor.

 

2.Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze website en het verenigingsboekje wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden ze hierover ingelicht.

 

3.Door een promotor of bestuurslid kan gevraagd worden foto- of video-opnamen te maken van zijn of haar team omwille van het verbeteren van de prestaties en activiteiten. De volledige opnamen worden alleen maar beschikking gesteld aan de desbetreffende promotor en/of de bij de opnamen betrokken personen. Gedeelten van of de gehele opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website en het verenigingsboekje. Leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnamen in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur. Het bestuur zal de juiste maatregelen nemen om te voorkomen dat het lid, welke bezwaar heeft gemaakt, benadeeld wordt.

 

I. Gebruik op website en/of in verenigingsboekje.

 

De volgende privacy regels gelden voor onze website https://www.ned-ver-canaria.nl en het verenigingsboekje Clubnieuws.

 

De webbeheerder van de NVC beheert de website. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over onze Nederlandse vereniging. De eindredacteur van de NVC beheert de productie en uitgave van het verenigingsboekje. Deze informatie op website en in boekje is bestemd voor leden, niet leden en externe contacten en belangstellenden.

 

1.Het auteursrecht van de inhoud van de website en verenigingsboekje berust bij de vereniging. Het is niet toegestaan de inhoud hiervan geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.

 

2.Op de website en/of in het verenigingsboekje worden foto's en filmpjes geplaatst met daarbij vermeld welke activiteit dit betreft.

 

3.Bij de openbaarmaking van foto's en video's van leden en introducees, anders dan de activiteitenfoto's, kunnen namen van de leden worden vermeld.

 

4.Overige gegevens van leden, zoals persoonsgegevens zoals o.a.: adres(sen), emailadres(sen) en telefoonnummer(s), worden niet op het vrij toegankelijke deel van de website geplaatst.

 

5.Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van het bestuur en promotoren die  bij de vereniging betrokken zijn, zullen telefoonnummers en/of e-mailadressen worden vermeld. Echter niet de overige gegevens opgenomen in het digitale ledenbestand (adressen e.d.).

 

6.Leden kunnen door het verkrijgen van een digitale sleutel (emailadres / wachtwoord) toegang krijgen tot de ledenlijst. Op deze lijst staan uitsluitend de gegevens vermeld die voor een onderling contact tussen de leden van belang kunnen zijn (naam, emailadres(sen), telefoonnummer(s).

 

7.Voor de afgeschermde delen van de website gelden voornoemde privacy regels niet. Uitsluitend de secretaris, penningmeester, ledenadministrateur en beheerder van de digitale bestanden kunnen beschikken over alle bekende gegevens van de leden.

 

8.Leden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto's en/of het gebruiken van (voor- en achter-) namen van henzelf, dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening wordt gehouden bij het plaatsen van foto's op de website en in het verenigingsblad. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen. Alle leden dienen zich aanmelden via de inschrijfformulieren gaan met bovenstaande akkoord voordat ze het inschrijfformulier voor aanmelding verzenden.

 

9.Het protocol zal op de website worden weergegeven.

 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van xx maart 2019.

 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De NVC en haar webbeheerder zijn niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade (op welke wijze dan ook) die is ontstaan aangaande / betreffende de website en aanmelding als lid van onze vereniging.