Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering NVC op 16 december 2018

1. Eerste opening


2. Tweede opening
Even na twaalven opent de voorzitter, de heer Frans de Voogd, de vergadering en heet een ieder welkom.
Er hebben 70 leden de presentielijst getekend en er waren 4 geldige machtigingen.
De dames Roos Dreweck en Dedy van Oost worden bedankt voor het innen van de gelden en de inschrijvingen.

3.Stiltemoment
Er was een stiltemoment voor de leden die ons in de periode 1 oktober 2017 tot 30 september 2018 zijn ontvallen, t.w.: de dames Marilyn Hezemans, Miki Luijckx en Trudy Nijenhuis, de heren Jos Thijs, Theo Huisman en Bill Botterweg.   

4.Bestuurssamenstelling
Aan mevrouw Mieke Cornelis wordt mandaat verleend voor een termijn van drie jaar als algemeen bestuurslid.
Statutair treedt de heer Tom Smulders af, maar stelt zich herkiesbaar. Hem wordt weer een mandaat verleend voor het uitvoeren van zijn taak als vicevoorzitter voor een periode van drie jaar.
De heer Tjardo Kuipers is door persoonlijke omstandigheden genoodzaakt zijn functie als secretaris neer te leggen. Zolang er geen geschikte opvolger voor hem is zal de heer Tom Smulders deze taak waarnemen.

Aan de heer Kuipers wordt het erelidmaatschap verleend, dit tot grote verbazing van hem.
Hierna volgt applaus voor de heer Kuipers. Hem wordt een fles bijzondere wijn overhandigd en zijn vrouw krijgt een mooie bos bloemen.

Hij vertelt dat hij 5 jaar geleden is benoemd als vicevoorzitter en al binnen zeer korte tijd waarnemend voorzitter werd.
In deze functie heeft hij toen in de zomermaanden moeilijke en vervelende beslissingen moeten nemen. Daarna is hij twee jaar penningmeester en twee jaar secretaris geweest.
Hij bedankt de aanwezige leden voor het vertrouwen dat zij in hem hebben gesteld.


5.Vaststellen agenda
Deze worden conform de voorlopige agenda vastgesteld.

6.Notulen algemene ledenvergadering 19 november 2017
Er worden geen op- en aanmerkingen gemaakt. De notulen zijn hiermede goedgekeurd en vastgesteld.
De secretaris, de heer Tjardo Kuipers, wordt bedankt.

7.Ingekomen stukken betrekking hebbend op de Algemene Jaarvergadering
Van de heer Ed Jensen is een brief ontvangen betreffende de website en het Clubnieuws. Dit zal als agendapunt 13 worden behandeld.

8.Algemeen jaarverslag NVC 2017/2018
Het betreft hier het Algemene Jaarverslag over de periode 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018, gepubliceerd in het NVC-Clubnieuws van november 2018.
Hier werden geen opmerkingen over gemaakt en zijn bij dezen goedgekeurd. De voorzitter bedankt de heer Tjardo Kuipers voor het maken van het jaarverslag.

9.Financiën
De penningmeester, de heer Wim Bruinzeel, doet verslag over het afgelopen boekjaar. Hij geeft een toelichting op de cijfers over het afgelopen boekjaar. Voorts deelt hij mee dat het ledenbestand iets is teruggelopen maar intussen al weer wat aantrekt. De advertentie-inkomsten zijn nagenoeg gelijk blijven.
Daar de kascommissieleden, de heer Hans Hoogendijk en de heer Gert Schoonhoven afwezig zijn, leest de heer Erno de Vree het verslag van de kascommissie voor. Hij deelt mee dat zij de jaarrekening hebben gecontroleerd en dat zij geen op- en aanmerkingen hadden.
Wel constateerden zij dat het aantal automatische incasso´s flink is gestegen, hetgeen hen verheugt.  
De kascommissie adviseert de ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen, hetgeen gebeurt.
De penningmeester kan een daverend applaus in ontvangst nemen.

De penningmeester geeft aan dat contante betalingen niet meer geaccepteerd worden. Gelukkig hebben bijna alle leden een machtiging tot automatische incasso gegeven.
Bij de behandeling van de begroting geeft de penningmeester een uitgebreide toelichting. De begroting wordt door de ledenvergadering goedgekeurd.
Verder deelt de penningmeester mee dat in het afgelopen boekjaar door de heer Ed Jensen een aansluiting tussen de ledenadministratie en de financiële administratie is gerealiseerd. Hierop volgt een groot applaus voor de ledenadministrateur.
Daar de huidige kascommissieleden twee jaar achter elkaar de financiële stukken hebben gecontroleerd, moet er een nieuwe kascommissie worden geïnstalleerd. Deze zal bestaan uit de heren Berend Jansema en Marten Brandsma met als reserve de heer Ed Jensen.

10.Ledenadministratie
De contributie dient bij voorkeur via automatische incasso te worden voldaan. Gelukkig hebben nu bijna alle leden een machtiging tot automatische incasso afgegeven. Contante betalingen worden niet meer geaccepteerd. Diegenen die de contributie rechtstreeks overmaken op de bankrekening van de vereniging dienen vanaf nu € 10,-- extra administratiekosten over te maken, dit was € 2,--. Slechts een paar leden waren het hier niet mee eens. Het voorstel voor de verhoging van de administratiekosten is aangenomen.

Aanmelding nieuwe leden.
De voorzitter, de heer Frans de Voogd, stelt het unanieme bestuursstandpunt voor om de ondersteuning van de lidmaatschapsaanvraag door 2 NVC-leden te laten vervallen. De meerderheid van de vergadering kan zich hierin vinden. Hierna komt de heer Tom Smulders met een waarschuwing. Dan ontstaat er veel discussie tussen verschillende leden en het bestuur. De vergadering vraagt daarna het bestuur richtlijnen te formuleren, zodat de leden volgens het Huishoudelijk Reglement een maand de tijd hebben bezwaar te maken tegen het kandidaat-lidmaatschap. Dit is door het bestuur toegezegd.

11.NVC reünie op 31 augustus in Nederland
Aan de vergadering wordt gevraagd of er nog behoefte is aan de jaarlijkse reünie in Nederland op 31 augustus, en zo ja, wie gaat die dan organiseren? Er blijkt geen behoefte te zijn aan een reünie in Nederland. De heer Tom Smulders merkt op dat de behoefte er misschien wel is bij de leden die niet meer op het eiland komen. De heer Erno de Vree deelt mee dat bij de laatste gehouden reünie 95 % van de deelnemers ´s winters ook op het eiland komen.
Mochten er leden zijn die toch een reünie willen organiseren dan staat het hun vrij dit te doen.

12.Lustrum NVC (45 jaar)
Het lustrum zal gevierd worden op donderdag 31 januari 2019 in Las Palmas. De vicevoorzitter, de heer Tom Smulders, geeft aan wat er die dag gaat gebeuren. Op weg naar het Poema del Mar in Las Palmas zal er een koffiestop zijn. Daarna zal het Poema del Mar worden bezocht en na afloop daarvan wordt er geluncht in het Poema del Mar.
Gebruikelijk is dat er bij het lustrum een donatie gedaan wordt voor een goed doel, ongeveer de helft van het gereserveerde bedrag voor het lustrum. De donatie moet besteedt worden aan een concreet doel. Het voorstel is te geven aan Caritas en het Rode Kruis op het eiland. Gedacht kan dan worden aan Canarische ouderen, kinderfondsen of iets dergelijks.
Leden betalen € 15,-- voor deelname aan het lustrum. Ze kunnen zich opgeven via de mail, ned.ver.canaria@gmail.com De sluitingsdatum voor de inschrijving is 21 januari 2019.
Mevrouw Winy Brandsma vraagt waarom er geen reactie is gegeven op haar mail van 26 november waarin zij vraagt om het lustrum in februari te houden. Het antwoord van de vicevoorzitter is dat deze datum is overleg met Poema del Mar is vastgelegd en dat dit op de 5e donderdag in januari is en dat er dan geen vlak- en bergwandelingen zijn. Op zaterdag of zondag naar het aquarium is vanwege de grote drukte dan niet aan te bevelen. De voorzitter verontschuldigt zich dat hij niet heeft gereageerd op de mail van mevrouw Brandsma, hoewel in haar mail was aangegeven dat het antwoord wel op de ALV zou komen.
Het voorstel betreffende de donatie en het lustrum is aangenomen.

13.NVC Clubnieuw en website
De eindredacteur van het Clubnieuws, de heer Ed Jensen, heeft het bestuur voorgesteld het Clubnieuws om te zetten in een Nieuwsbrief. Deze Nieuwsbrief zou dan digitaal naar de leden kunnen worden gezonden of per post voor diegenen die daar de voorkeur aan geven.
Bijna alle leden gaven aan voor het behoud van het Clubnieuws te zijn, slechts vier leden vonden een Nieuwsbrief ook prima.

De beheerder van de website, de heer Ed Jensen, heeft het bestuur gevraagd om de website te gaan professionaliseren. Hier is dan een éénmalige investering voor nodig van ongeveer € 1.500,--. Zowel het bestuur als de vergadering gaan hiermee akkoord.

14.Gang van zaken binnen de NVC-activiteiten
Geen mededelingen.

15.Rondvraag en Sluiting
Er zijn geen vragen en even voor half twee sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.


Secretaris Tjardo Kuipers                                            Voorzitter Frans de Voogd
Verslag Algemene Ledenvergadering NVC op 19 november 2017

1. Opening

Even na twaalven opent de voorzitter, de heer Frans de Voogd, de vergadering en heet een ieder welkom.
Er hebben 67 leden de presentielijst getekend en er waren 11 geldige machtigingen.

De dames Roos Dreweck en Dedy van Oost worden bedankt voor het innen van de gelden en de inschrijvingen.

 

2. Mededelingen

De heer Tom Smulders laat zich verontschuldigen vanwege een vakantie in familieverband elders.

 

3. Stiltemoment

Er was een stiltemoment voor de leden die ons in de periode 1 oktober 2016 tot 30 september 2017 zijn ontvallen, t.w.: de dames Andrea Monsanto, Conny Stoltenhof en Maria Peetoom, de heren Gé van Diemen en Gerard Stam.   

 

4. Vaststelling van de agenda

De voorzitter stelt voor punt 10. Financiën te behandelen voorafgaand aan punt 9. Gang van Zaken binnen de NVC-activiteiten.

 

5. Notulen Algemene Jaarvergadering van 20 november 2016

Er worden geen op- en aanmerkingen gemaakt. De notulen zijn hiermede goedgekeurd en vastgesteld.
De secretaris, de heer Tjardo Kuipers, wordt bedankt.

 

6. Bestuurssamenstelling

Statutair treden de heren De Voogd, Kuipers en Van Oost af. De heren De Voogd en Kuipers stellen zich herkiesbaar, de heer Van Oost stelt zich niet meer verkiesbaar.

Daar er geen tegenkandidaten zijn wordt de stemming bij handopsteken gedaan en wordt de heer De Voogd weer voor een termijn van drie jaar herkozen. Aan de heer Kuipers wordt weer mandaat verleend voor het uitvoeren van zijn functie als secretaris voor de komende periode van drie jaar. Beide heren aanvaardden hun functie.

De samenstelling van het bestuur is nu:

Voorzitter                                de heer Frans de Voogd

Vicevoorzitter                         de heer Tom Smulders

Secretaris                                de heer Tjardo Kuipers

Penningmeester                      de heer Wim Bruinzeel

Algemeen lid                          vacature


Van de heer Van Oost wordt afscheid genomen. De voorzitter bedankt hem voor zijn grote inzet voor de NVC de afgelopen jaren en overhandigt hem een cadeaubon en een paar flessen wijn. Hierna volgt applaus voor de heer Van Oost. 


7. Ingekomen stukken betrekking hebbend op de Algemene Jaarvergadering

Er is een brief ontvangen waarin aan het bestuur wordt voorgesteld om aan mevrouw Irene Verschueren het erelidmaatschap te verlenen. De voorzitter geeft aan wat haar verdiensten zijn geweest en verzoekt mevr. Verschueren naar voren te komen. Haar wordt het erelidmaatschap verleend, wordt de eremedaille omgehangen en wordt haar een boeket bloemen overhandigd.

 

8. Algemeen jaarverslag

Het betreft hier het Algemene Jaarverslag over de periode 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017, gepubliceerd in het NVC-Clubnieuws van november 2017.

Hier werden geen opmerkingen over gemaakt en zijn bij dezen goedgekeurd. De voorzitter bedankt de heer Tjardo Kuipers voor het maken van het jaarverslag.

 

9. Financiën

De penningmeester, de heer Wim Bruinzeel, doet verslag over het afgelopen boekjaar. Hij geeft een toelichting op de cijfers over het afgelopen boekjaar. Voorts deelt hij mee dat het ledenbestand vrij stabiel is en dat ook de advertentie-inkomsten nagenoeg gelijk blijven.

De heer Hans Hoogendijk, lid van de kascommissie, voert namens de kascommissie het woord. Hij deelt mee dat zij de jaarrekening hebben gecontroleerd en dat zij geen op- en aanmerkingen hadden.

Wel constateerden zij dat er veel contante bedragen verricht worden wat veel werk met zich meebrengt. Hij adviseert de leden dan ook de penningmeester een automatische incassomachtiging te geven en de contributie niet contant te betalen. 

De kascommissie adviseert de ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen, hetgeen gebeurt. De penningmeester kan een daverend applaus in ontvangst nemen.


Het komend seizoen zal de kascommissie uit dezelfde drie leden bestaan omdat zij allen slechts éénmaal de jaarstukken hebben gecontroleerd. De kascommissie zal bestaan uit mevrouw Mieke Cornelis, de heer Hans Hoogendijk en als reserve de heer Gert Schoonhoven.

Bij de behandeling van de begroting wordt door de heer Marten Brandsma de vraag gesteld waarom er geen bedrag is begroot voor de Sociale Zorg. De penningmeester antwoordt dat dit alsnog zal gebeuren, t.w. een bedrag van € 250,--. Hierna wordt de begroting goedgekeurd.

De penningmeester deelt mee dat de ledenadministratie inmiddels door de heer Van Oost is overgedragen aan de heer Ed Jensen, die helaas wegens ziekte in Nederland verblijft. De heer Ed Jensen heeft de hele administratie overgezet op Exelbestanden. En samen met de penningmeester heeft hij het ledenbestand up to date proberen te krijgen.
De heer Jensen heeft de afgelopen periode zeer veel werk verzet voor de NVC. Hiervoor valt hem een enorm applaus ten deel.

 

10. Gang van zaken binnen de NVC-activiteiten


Bridge: de heer Jelle Zijlstra deelt mee dat de voorzitter de heer Bram Verhey en de secretaris de heer Jaap Bleekemolen zijn afgetreden en dat het bestuur nu bestaat uit de voorzitter de heer Jelle Zijlstra, de secretaris de heer Jaap Commandeur en de penningmeester mevrouw Willy van Uffelen.

Verder deelt hij mee dat er gemiddeld 14 paren per keer komen, maar dat dat best een beetje meer mogen zijn. Dus bridgers, meld u aan.

De heer Kuipers geeft aan welke activiteiten er dit jaar nog te verwachten zijn waaronder de Nieuwjaarsreceptie op zondag 14 januari 2018.

 

11. Uitgave Clubnieuws

De voorzitter deelt mee dat de heer Ed Jensen het Clubnieuws blijft verzorgen, ondanks zijn ziekte. Ook beheert hij vanaf eind oktober de ledenadministratie. De voorzitter vraagt de leden eventuele mutaties, adreswijzigingen, wijziging van telefoonnummers, etc. rechtstreeks te melden aan de heer Jensen, e.jensen@live.nl

 

12. Rondvraag

Mevrouw Irene Verschueren merkt op dat er jaarlijks op 31 augustus in Nederland altijd een reünie wordt gehouden. Zij zou graag zien dat er voor de mensen op het eiland ook zoiets zou worden georganiseerd.
De voorzitter antwoordt dat hij dit in het bestuur zal inbrengen.

 

13. Sluiting

Even na enen sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.

 


Secretaris Tjardo Kuipers                                            Voorzitter Frans de Voogd                   Verslag Algemene Ledenvergadering NVC op 20 november 2016

 

1.Opening

Om 12.02 uur opent de voorzitter, de heer Frans de Voogd, de vergadering. Er hebben 82 leden de presentielijst getekend en er kwamen 7 geldige machtigingen binnen.

 

Hierna was er een stiltemoment voor de leden die ons in de periode 1 oktober  2015 tot 30 september 2016 ontvallen zijn, t.w.: de dames Riek de Bilt, Nely de Groot, Ans Ferwerda en de heren Bert van Hierden, Hans Thijm, Frits Houtveen en Pieter van Bloppoel.

 

2.Notulen Algemene Jaarvergadering van 15 november 2015

Er werden geen op- en aanmerkingen gemaakt. De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld.

De secretaris, mevrouw Hetty Louwers, wordt bedankt.

Mevrouw Hetty Louwers bedankt een ieder voor het in haar gestelde vertrouwen en deelt mee dat zij vanwege drukke werkzaamheden het secretariaat naast haar bestaande werk niet goed kan vervullen. In december opent zij een boetiek wat ook weer veel werkzaamheden met zich meebrengt. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet en overhandigt haar een boeket bloemen.

 

3.Bestuurssamenstelling

De voorzitter deelt mee dat nu er een vacature in het bestuur is ontstaan en dat deze opgevuld zal worden door de heer Wim Bruinzeel.  Deze stelt zich in het kort even voor.

De heer Bruinzeel zal de penningmeester worden en de heer Kuipers zal het secretariaat gaan doen. De ALV gaat hiermee akkoord en de bestuursleden eveneens.  De samenstelling van het bestuur is nu:

Voorzitter                    de heer Frans de Voogd

Vicevoorzitter             de heer Tom Smulders

Secretaris                    de heer Tjardo Kuipers

Penningmeester          de heer Wim Bruinzeel

Ledenadministratie     de heer Ido van Oost

 

4.Ingekomen stukken

De voorzitter deelt mee dat er ingekomen stukken zijn. Deze gaan over het erelidmaatschap en over de voortgang van het Clubnieuws en de website. Ook is er een verslag van de heer Rob Zoet ontvangen over zomertennis. Deze zullen later tijdens de vergadering behandeld worden.

 

5.Algemeen jaarverslag

Het betreft hier het Algemeen Jaarverslag over het verenigingsjaar van 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016, gepubliceerd in het NVC-Clubnieuws van november 2016.

Hier werden geen opmerkingen over gemaakt en zijn bij dezen goedgekeurd. De voorzitter bedankt de heer Tjardo Kuipers voor het maken van het jaarverslag.

 

6.Gang van zaken binnen de NVC-activiteiten/afdelingen.

Clubnieuws en website.

De voorzitter deelt het volgende mee:

  • Op de bestuursvergadering van 22 maart 2016 is vastgesteld dat de heer Ed Jensen en de heer Frans de Voogd de redactie vormen van het Clubnieuws en de website. De heer Jensen als eindredacteur en de heer De Voogd als vertegenwoordiger van het bestuur.
  • Het bestuur heeft besloten dat het Clubnieuws voorlopig moet blijven. Het Clubnieuws zal in het vervolg 7x per jaar uitkomen, van oktober tot april. Als er geen advertentieacquisiteur komt zullen de advertentie-inkomsten teruglopen en zullen de exploitatiekosten deels uit de reserve gehaald worden.
  • Voor digitale adverteerders is onze huidige website niet geschikt, dus blijft de oude vermelding van adverteerders op de website bestaan.

Zomer- en wintertennis

Aan het zomertennis deden 8 tot 16 deelnemers per keer mee.

Bij het zomertennis is de heer Rob Zoet de contactpersoon en bij het wintertennis mevrouw Willeke de Neve. Beiden werken nauw samen met elkaar.

 

Concertclub “De Vrolijke Noot”

Vrijdag 16 december 2016 is een concert voor de NVC-leden in Las Palmas gepland.

De heer Erno de Vree vraagt aan de leden of niet iemand zich beschikbaar wil stellen om zich met de concertkaarten e.d. te bemoeien. Hij is anders bang dat het bezoeken van concerten tot het verleden gaat behoren.

 

Koffieochtend

Deze werd, na een moeizaam begin, nu steeds beter bezocht.

 

Bowling

De heer Bill Botterweg geeft aan dat de bowling op de dinsdagmiddag plaatsvindt en dat er nog leden bij kunnen komen. De prijs van € 6,-- kan geen bezwaar zijn.

 

Vlakwandelen:   zie Clubnieuws en website

 

Bergwandelen:  zie Clubnieuws en website

 

Petancaclub Cannebel: zie Clubnieuws en website

 

Bridgeclub Brican: zie Clubnieuws en website

 

Bibliotheek: zie Clubnieuws en website

 

NVC-cursus Spaans voor beginners

Het NVC-bestuur had contact gezocht met de leiding van Be Canaryschool. Zij hebben een open dag georganiseerd voor NVC-leden. Dat de docenten daar geen Nederlands spraken was kennelijk een probleem . Hierdoor kan de NVC haar leden geen cursus Spaans tegen een gereduceerde prijs  aanbieden.

 

Ledenadministratie

Dit seizoen wordt er weer een bijgewerkte ledenlijst gemaakt.

De voorzitter verzoekt de leden eventuele wijzigen zoals telefoonnummer, mailadres, huisadres e.d. door te geven aan de heer Ido van Oost.

 

Kerstviering met NVC-leden

Leden die interesse hebben in een gezamenlijk kerstdiner kunnen zich melden bij de heer Ido van Oost.

 

Reünie

Volgend jaar op 31 augustus wordt voor de 25e keer de reünie in Nederland gehouden.  De voorzitter vraagt of er leden zijn die in een werkgroepje willen zitten om er iets extra´s van te maken.

 

7.Financiën

Mevrouw Hetty Verspiek deelt namens de kascommissie, bestaande uit de heer Ron Soewandi en mevrouw Mieke Cornelis (de heer Charles van Tuyl had zich eerder als commissielid teruggetrokken), mee dat zij de jaarrekening hebben gecontroleerd en dat zij geen op- of aanmerkingen hadden.

De kascommissie adviseert de ledenvergadering decharge te verlenen aan het bestuur. De decharge wordt verleend.

De penningmeester krijgt een waarderend applaus voor zijn inzet en vakmanschap.

De begroting 2016-2017 wordt goedgekeurd.

De nieuwe leden van de kascommissie zijn mevrouw Mieke Cornelis en de heer Hans Hoogendijk met als reservelid de heer Gert Schoonhoven.

 

8.Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement

Het huidige HHR dateert van 25 november 2007. Veelvuldig is door enkele NVC-leden gevraagd om de Spaanse Statuten te vertalen in het Nederlands zodat zij konden lezen wat de taken en bevoegdheden van het bestuur zijn.

Er ligt nu een nieuw HHR waarvan de inhoud niet is veranderd. Wel zijn er 3 bijlagen aan toegevoegd waarin de taken en bevoegdheden van het bestuur, van de leden en de Algemene Ledenvergadering staan zoals omschreven in de Spaanse statuten.

De leden kunnen zich hierin vinden en het HHR zal als boekje verschijnen en t.z.t. aan alle leden toegezonden worden. Ook zullen alle nieuwe toekomstige leden een welkomstbrief van de voorzitter ontvangen met daarbij het HHR.

 

De heer Bram Verhey merkt op dat niet alle NVC-activiteiten kernleden hebben. Bij de NVC-activiteit tennis zijn geen kernleden, maar alleen leden. 

De voorzitter geeft aan dat wanneer er geen kernleden zijn de activiteitenleider dan met de leden kan overleggen. Het bestuur is niet van plan zich met de organisatie binnen een activiteit te bemoeien. De (kern)leden dienen samen met de activiteitenleider de zaken binnen hun activiteit te regelen.

 

De heer Erno de Vree deelt mee dat het financiële beleid bij de montañeros altijd naar de kernleden en het bestuur van de NVC wordt gestuurd.

 

Installatie ereleden NVC

Van de families De Bruin en Van Vliet zijn brieven gekomen waarin zij aan het bestuur voorstellen een aantal leden het erelidmaatschap te verlenen. Het bestuur heeft hierbij de leidraad zoals omschreven in het HHR gehanteerd, namelijk dat een lid zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt.

Voorgedragen worden: de heren Frank Goldberg, Erno de Vree en Jaap Commandeur. De voorzitter geeft aan wat de verdiensten zijn geweest en hangt hun de oorkonde om en overhandigt hen een fles wijn.

Mevrouw Marie-Louise Luiten vindt het vreemd dat van te voren niet bekend is gemaakt dat er ereleden zouden worden geïnstalleerd en wie dat dan zouden zijn. En vreemd vindt zij dat je pas erelid kunt worden als je niet meer actief deelneemt aan het vrijwilligerswerk van de vereniging. Het bestuur zal zich hierover buigen.

 

9.Rondvraag

De heer Jan Aerts deelt mee dat het vlakwandelen in het vervolg een half uur eerder begint, dus nu om 10.30 uur.

 

10.Korte uiteenzetting over ziektekosten bij opname in ziekenhuis

Mevrouw Yvonne Stoof, commercieel medewerker van Hospiten Roca voorheen Clinica Roca, geeft een uiteenzetting wat te doen bij een ziekenhuisopname en hoe een en ander in zijn werk gaat bij een bezoek aan een specialist bij dat ziekenhuis. Verder geeft zij aan dat Hospiten Roca een particulier ziekenhuis is, maar dat de verzekerings-maatschappijen in Nederland de kosten vergoeden, mits een goede verzekering is afgesloten. Een basisverzekering voldoet niet.

Mensen die staan ingeschreven bij het Centro de Salud zullen in principe vandaaruit doorverwezen worden naar Hospiten San Roque, een staatsziekenhuis.

Er worden door de leden enkele vragen aan haar gesteld die zij beantwoordt. Als er vragen zijn kan men haar altijd bellen, tel.: 659 910 059. Hierna wordt zij bedankt met een boeket bloemen voor de uitleg.

 

11.Sluiting

Tegen half twee sluit de voorzitter de vergadering.

 

Secretaris                                                     Voorzitter

Tjardo Kuipers                                            Frans de Voogd
             Verslag van de Algemene Ledenvergadering NVC op 15 november 2015


Opening
Er hebben 75 leden de presentielijst getekend.
En er kwamen 6 geldige machtigingen binnen. 

De voorzitter van de vergadering, de heer Frans de Voogd, opent de vergadering met het verzoek om een minuut stilte voor de leden die ons in de periode 1 oktober 2014 tot 30 september 2015 ontvallen zijn, te weten:

de dames Ida Albers, Maartje Prins, Ully Wiese, Mimi Oude Vrielink en de heren Joep Heezeman en Ger van Nieuwkerk.


Daarna leest de heer Tjardo Kuipers een groet voor van mevrouw Riek de Bilt. 


Het Huishoudelijk Reglement zegt in art. 8 lid 6 dat bij tussentijds aftreden van een bestuurslid andere bestuursleden diens taken overnemen tot de volgende Algemene Ledenvergadering (Interim Bestuur). 
De Algemene Ledenvergadering wordt daarom, vooruitlopend op het betreffende agendapunt, gevraagd te stemmen over de volgende samenstelling van het bestuur:

Voorzitter:                 Frans de Voogd
Vice-voorzitter:         Tom Smulders
Secretaris:                  Hetty Louwers-van den Groenendaal
Penningmeester:        Tjardo Kuipers
Ledenadministrateur: Ido van Oost 

Het nieuwe bestuur, met Frans de Voogd als voorzitter, wordt met algemene stemmen aangenomen.

Aan alle bestuursleden wordt persoonlijk gevraagd of zij kunnen instemmen met hun benoeming. Alle bestuursleden nemen de benoeming aan. De aanwezigen op de ledenvergadering geven hierop een waarderend applaus. 

1. Vaststelling agenda 
Punt 9 van de agenda , bestuurssamenstelling is nu behandeld. 


2. Notulen Algemene Leden Vergadering van 9 november 2014 
Opmerkingen over tekst en inhoud: 
Agendapunt 2, eerste zin: Er waren geen op- of aanmerkingen binnengekomen.
Afspraak is dat de reacties op de notulen van de Algemene Ledenvergadering via de mail kunnen gebeuren.
De notulen worden vastgesteld als de op- en aanmerkingen verwerkt zijn. De voorzitter en secretaris ondertekenen dan de notulen.
Er kan in theorie altijd gefraudeerd worden met machtigingen, daarom is in het Huishoudelijk Reglement o.a. een maximum van 4 machtigingen per persoon vastgesteld. 
Agendapunt 6:

De jaarrekening is gecontroleerd en gaf geen op- of aanmerkingen.
Op 24 oktober 2014 is de voorgaande jaarrekening gecontroleerd en de commissieleden hebben niet gesproken over waardering voor de penningmeester.
De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering decharge te verlenen aan het bestuur, {niet alleen aan de penningmeester).
Bij het gevoerde financieel beleid werd het advies gegeven aan de penningmeester om chronologisch te archiveren en niet per kostensoort.
De kascommissie heeft niet geadviseerd de functie van voorzitter en penningmeester te scheiden. 

Agendapunt 9.2:
Toevoegen aan regel 1: De onderhandelingen met de NVC- Nieuwsbrief hebben niet tot resultaten geleid.
Mevrouw Commandeur reageert op de "illegale" NVC-Nieuwsbrief.
Met het begrip illegaal bedoelt zij dat zonder toestemming van de vereniging, informatie van de vereniging wordt gebruikt in de NVC- Nieuwsbrief. 

3. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zijn beantwoord bij de behandeling van de inhoud van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 november 2014. 
Nagekomen is een verzoek van de advertentiewervers van het Clubnieuws een NVC-flyer te laten maken voor belangstellenden.
De Algemene Ledenvergadering gaat hiermee akkoord.
Het bestuur zal het verzoek verder behandelen.


4. Samenvatting bestuursvergaderingverslagen 2014-2015 welke ter inzage op de leestafel van de Algemene Ledenvergadering liggen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

5. Financieel Jaarverslag van het afgelopen verenigingsjaar.
De kascommissie, bestaande uit de heren Erno de Vree en Ron Soewandi, heeft de jaarrekening gecontroleerd.
Dat gaf geen op- of aanmerkingen.
De kascommissie adviseert de aanwezigen op de Ledenvergadering decharge te verlenen aan het bestuur. De decharge wordt verleend.
De penningmeester krijgt een waarderend applaus voor zijn inzet en vakmanschap.
De nieuwe leden van de kascommissie zijn de heren Ron Soewandi en Charles van Tuijl met als reservelid mevrouw Mieke Cornelis. 
De begroting 2015/2016 wordt goedgekeurd. 
Opmerkingen uit de Ledenvergadering: 
Naar aanleiding van het verzoek om het grote banksaldo ten dele aan het goede doel te besteden, antwoordt het Bestuur dat de lustrumreservering op de NVC begroting voor het betreffende feestelijk etentje is én voor een nader te bestemmen goed doel.
Voorbeelden uit het verleden: de klok in de kathedraal, de ANWB-paal in de haven en het speelhoekje in het kinderopvangcentrum. 


6. Algemeen Jaarverslag NVC
Het Algemeen Jaarverslag wordt, met dank aan de editor, goedgekeurd.

7. Gang van zaken binnen de NVC afdelingen in seizoen 2014-2015 

Vlakwandelen:
Er werden 9 wandelingen georganiseerd waar 284 personen aan deelnamen.

Nieuw zijn de stadswandelingen.
Aan de stadswandeling in Telde namen 50 personen deel.


Nieuwe suggesties voor vlakke rondwandelingen zijn altijd welkom.
Verdere informatie over deze activiteit kunt u ook vinden in ons Clubnieuws en op onze website
De wandelingen worden afgesloten met een maaltijd in een restaurant.
Contactpersonen: De heren Jan Aerts en Leen Andeweg. 

Bergwandelen Montañeros :
Er werden 13 wandelingen georganiseerd waar 300 personen aan deelnamen De wandelingen worden begonnen met gezamenlijk koffiedrinken en afgesloten met een lunch in een restaurant.
Verdere informatie over deze activiteit kunt u ook vinden in ons Clubnieuws en op onze website.
Contactpersonen: De heren Tjardo Kuipers en Peter Wienese.
De heer Tom Smulders stelt, dat wanneer de overheid een weeralarm afgeeft, alle buiten-activiteiten van de NVC geannuleerd of gestaakt moeten worden. De NVC kan geen verantwoording nemen voor het niet in acht nemen van deze waarschuwing van de overheid.
De heer Tom Smulders adviseert de bergwandelaars daarom met weerwaarschuwingscode “rood” zeker niet de bergen in te gaan.
Naast dat het gevaarlijk is, vergoeden dan de verzekeringen de schade niet die kan ontstaan. 

Concertenclub "de Vrolijke Noot":
Er werden 5 concertarrangementen georganiseerd waar 128 personen aan deelnamen. Er komt een voorstel om een 5 concertarrangementen bonnensysteem in te stellen wat vooraf gekocht kan worden.
Dat maakt het ruim vooraf reserveren van de plaatsen en de financiële afwikkeling eenvoudiger. Verdere uitwerking volgt. Zie hiervoor ons Clubnieuws en onze website. Ook worden de leden attent gemaakt op het Internationaal Muziekfestival in januari 2016.
Kaarten verkrijgbaar via onze Clubnieuwsadverteerder Konzertbuero.
Contactpersonen: De heren Erno de Vree en Tom Smulders 

Koffieochtenden:
Er komt een nieuwe opzet van de koffieochtenden en ook de plaats van samenkomst zal veranderen van Meloneras naar San Fernando.
Verdere uitwerking kunt u lezen in ons Clubnieuws of op de website.
Contactpersoon: Mevrouw Ans Schouten 

Petancaclub Cannebel:
De club kwam 30 vrijdagen bijeen op het petancaterrein naast het voetbalstadion van San Fernando en er werd door 1200 personen aan deelgenomen.
Het maximum aantal leden is 60, er staan al leden op de wachtlijst dus wordt er gekeken of er een 2e middag georganiseerd kan worden.
Voor verdere informatie kunt u op vrijdag het bestuur of de contactpersonen aanspreken als u de petancaclub bezoekt.
Contactpersonen: Mevr. Irene Verschuren en de heer Jan van
Willigen.


Bridgeclub Brican:
Er werden 23 maandagen bridge gespeeld in La Marea te Arquinequin waar 261 paren aan deelnamen. De bridgeclub komt nu bijeen in Playa del Inglés in een zaal naast het restaurant van appartementencomplex Paraiso Maspalomas.
Contactpersonen: Mevrouw Willy van Uffelen en de heer Bram Verhey. 

Tennisclub Benevelt:
De tennisclub heeft 30 zaterdagen gespeeld op de locatie Holycan waar 750 personen aan deelnamen. De tennisclub is nu verhuisd naar Tenniscentre Maspalomas waar 6 gravelbanen beschikbaar zijn. Momenteel wordt daar met ongeveer 30 personen per week gespeeld.
Contactpersoon: Mevrouw Willeke de Neve. 


8. Uivoeringsvoorstel inhoud art.11 contra inhoud art.45 van de statuten
Er wordt gekozen voor de uitvoering van art. 11 lid g. van de statuten waarin staat dat het de functie is van de Algemene Ledenvergadering het bestuur te controleren en het beheer goed te keuren. 
Over de voorwaarden tot uitvoering van art. 45 van de statuten wordt verder nagedacht.
Onze Spaanse statuten zijn standaard statuten waarbij schijnbaar niet elk artikel perfect aansluit op de huidige uitvoering van de doelstelling van de vereniging.
Het huidige Nederlandstalige Huishoudelijk Reglement van de vereniging zal opnieuw bekeken worden en aangepast worden aan de Spaanse statuten. 

9. Rondvraag en sluiting
De heer Tom Smulders stelt zijn huisadres in Gran Canaria beschikbaar omdat, voor de kontakten van de vereniging met de officiële Spaanse instanties, de postbus van de vereniging niet wordt geaccepteerd. 

Secretaris                                                      Voorzitter,

Hetty Louwers-van den Groenendaal           Frans de Voogd
                    Verslag Algemene Ledenvergadering NVC op 9 november 2014

Aanwezig 82 leden, in een prima zaal van Parque Cristóbal.

De vicevoorzitter Tjardo Kuipers opent de vergadering en vraagt alvorens de vergadering te beginnen om een minuut stilte voor enkele leden die ons ontvallen zijn: Johan Vroomen, Nicko Siglé, en Anita Verhagert.

Voor deze vergadering is gekozen om een dagvoorzitter aan te stellen in de persoon van Tom Smulders, tevens is een lid van de vereniging gevraagd om te notuleren in de persoon van Anneke Wezeman Gotlieb.


1. De vergadering werd gevraagd of ze met deze constructie akkoord gaat en na goedkeuring en vaststelling van de agenda werd de vergadering verder geleid door Tom Smulders.

2. Op de notulen van 24 november 2013 en op de notulen van 23 februari 2014 gepubliceerd in het NVC Clubnieuws, waren geen op- en aanmerkingen, dus bij deze goedgekeurd.
N.a.v. de notulen had mevr. Jennemie Aerts een vraag, waar en wanneer ze de notulen kan inzien.
Antwoord: in principe worden de notulen gepubliceerd in het Clubblad van de NVC. De statuten zijn in het Spaans, maar er komt binnenkort een vertaling. Alle statuten zijn standaard, als welke worden gebruikt voor de rechtsgang. Het Huishoudelijk reglement mag eenieder hebben. Als lid heb je te allen tijde het recht om de "stukken" in te zien.

N.a.v. bovenstaande wordt het volgende voorstel gedaan:
- Een bestuurswisseling duidelijk aangeven voor de algemene vergadering
- Huishoudelijk Reglement komt t.z.t. in het Clubnieuws

Dan was er nog de vraag: hoe werkt het met de volmachten!
In Spanje is het gebruikelijk, dat je volmachten mag gebruiken tijdens vergaderingen. Impliciet ben je natuurlijk je eigen woordvoerder, maar als er gestemd moet worden, dan stem je namens ,,die "persoon". Omdat een grote groep leden hier niet altijd een half jaar is, kunnen zij iemand machtigen bij een vergadering. Deze machtigingen worden bij binnenkomst door een aantal leden gecontroleerd en wij gaan ervan uit dat het integer en naar eer en geweten wordt gedaan. Wij zijn immers een gezelligheidsvereniging en gaan ervan uit dat iedereen zijn best doet.
In het ergste geval worden stembriefjes geannuleerd.
Vandaag zijn er 82 personen aanwezig en er zijn 61 machtigingen.
Hiermee was er voldoende antwoord op de vragen van mevr. Jennemie Aerts


3. Ingekomen stuk:
Mevr. Jennemie Aerts had een brief met de vraag over de machtigingen gesteld aan het bestuur om de machtigingen per persoon te verminderen naar één per persoon, maar dat is nu nog niet mogelijk in Spanje. Verder geen ingekomen stukken. 

4. Algemeen Jaarverslag: wordt bij deze geaccordeerd. 

5. Gang van zaken binnen de NVC:
Tot nu toe lopen alle activiteiten op rolletjes. Het bestuur is erg dankbaar voor wat nu allemaal gebeurt. Maar desondanks wil ze de aandacht vestigen op mensen, die een commissie willen vormen voor overige activiteiten die mogelijk ook georganiseerd kunnen worden. Deze mensen kunnen zich melden bij het bestuur. 
6. Financiën:
- Het financieel jaarverslag gaf geen op- en/of aanmerkingen.
- De kascommissie bestond uit de heren Jacques Vranken en Erno de Vree. De eerste heeft niet gereageerd op een oproep voor kascontrole en daarom heeft de heer Charles van Tuijl deze taak op zich genomen omdat de reserve de heer Ron Soewandi niet beschikbaar was.
Op 24 oktober is de kas gecontroleerd en de commissieleden spreken hun waardering uit voor de penningmeester. De kas werd op orde bevonden. Hiervoor werd decharge verleend aan de penningmeester, waarvoor dank.
Een advies was nog: houd de functie van voorzitter en penningmeester gescheiden.
- De penningmeester bedankte de heren en ook de ondersteuning die ze gehad heeft van de heer Jim Sharman.
- De Kascommissie bestaat nu uit de heren: Erno de Vree en Ron Soewandi en als reserve de heer Charles van Tuijl.
- Begroting oktober 2014-2015 wordt met algemene stemmen aangenomen. 
Aanpassing aan de agenda met instemming van de vergadering, punt 9 wordt eerst behandeld en dan verder met punt 7. Benoeming bestuursleden en punt 8. Voorstel tot statuut wijziging. 

9.1. Royement NVC-lid
Als eerste wordt benadrukt dat de heer Koedijk een tomeloze inzet heeft getoond voor de NVC. Echter nadat hij gestopt is als voorzitter, zijn er een aantal onverkwikkelijke zaken gebeurd, die aanleiding hebben gegeven tot het nemen van disciplinaire maatregelen.
Er is door het huidige bestuur een mail gestuurd naar alle leden, om hen op de hoogte te stellen van wat er heeft gespeeld en bij deze vergadering is er een hand-out verstrekt met de e-mails die onderling naar elkaar verstuurd zijn.
Deze mails en een aantal activiteiten welke gedaan zijn door de heer Koedijk, waren niet in overeenstemming met de fatsoensnormen die men hanteert binnen de vereniging.
- Er komt een reactie van mevrouw Koedijk, waarin zij aangeeft dat zij het standpunt van de heer Koedijk niet terug vindt. De voorzitter bedankt mevr. Koedijk voor haar commentaar en begrijpt dat zij opkomt voor haar man, waarvan acte!

- Mevr. Marie-Louise Luiten brengt naar voren dat er op de vergadering van 24 november 2013 niet gestemd kon worden op de heer Koedijk.  Antwoord van de dagvoorzitter is: Echter, er was daar gelegenheid geweest voor de heer Koedijk om te reageren en hij heeft daar geen gebruik van gemaakt. Er zullen altijd interpretatie verschillen blijven. 
Waar nodig heeft een ieder zijn zegje kunnen doen over royement en hand-out en de dagvoorzitter benadrukt dat er nu een "vette" streep gezet wordt onder de afgelopen gebeurtenissen. Clubnieuws moet weer clubnieuws worden, zoals het altijd is geweest, dit alles is met algemene stemmen aangenomen. Het hoofdstuk is bij dezen nu afgesloten. 

- De heer Jaap Commandeur, redacteur van het NVC-Clubnieuws, heeft getracht steeds objectief kopij te plaatsen, maar verzet zich tegen roddel in het boekje en alle kopij moet met naam eronder. Zijn motto is: toon respect voor elkaar!  Vervolgens doet hij een oproep om kopij in te sturen over algemene dingen op het eiland en “gewoon” wat men hier beleeft. Het boekje mag wel wat dikker!

- Mevr. Koedijk vraagt aan de vicevoorzitter of hij, zoals beloofd, de brief van Hans Koedijk van 21 juli 2014 wil voorlezen. De dagvoorzitter leest deze brief alsnog voor. Daarna wordt aan mevr. Koedijk gevraagd zich nu bij de situatie neer te leggen. Alles is nu gezegd en mevr. Koedijk is als lid van de NVC hartelijk welkom op alle activiteiten van de vereniging.

- Mevr. Irene Verschueren vraagt aan het bestuur waarom de heer Koedijk niet gewoon als gast kan meedoen aan NVC activiteiten! Waarop de heer Bram Verheij zegt zich niet te kunnen voorstellen, dat iemand die geroyeerd is, via andere wegen weer kan verschijnen!
- De heer Rik Decoster heeft twee punten: Hij is het eens dat er een punt gezet wordt nu onder alles. Volgens hem was er binnen het bestuur geen eenstemmigheid over het royement, dit echter heeft hij van horen zeggen. Dit is woord tegen woord. Het antwoord van de voorzitter is dat dit punt voldoende aan bod geweest is. 

Daarna wordt er schriftelijk gestemd over het royement van de heer Koedijk:
Uitslag stemming is: totaal 143 stemmen waarvan: 3 blanco, 106 voor en 34 tegen  Hiermee is het royement bekrachtigd. De voorzitter bevestigt nog eens: een geroyeerd lid kan aan geen enkele NVC-activiteit meedoen, ook niet als introducee. 

9.2. Vervolg NVC-website

Er is momenteel géén NVC-website operationeel. Conclusie: er moet een nieuwe website komen
- Mevrouw Coby Commandeur reageert op de “illegale” NVC-Nieuwsbrief en dan vooral met betrekking tot de “zeepkist”. De definitie van een zeepkist legt ze uit, maar deze zeepkist mist zijn doel. Hij wordt vooral door de redacteur zelf gebruikt voor opruiende teksten.
Het antwoord is: ook deze angel moet eruit en een streep onder de zeepkist!
- De heer Marten Brandsma was verbaasd over het feit dat zijn mailadres is gebruikt door de heer Van Tuijl. Hij zegt bij deze, dat hij geen mail van hem wil ontvangen. 

7. Benoeming bestuursleden:
Voorzitter:           Ina Tindal
Vicevoorzitter:    Frans de Voogd
Secretaris:           vacant
Penningmeester: Tjardo Kuipers
Algemeen lid:     Ido van Oost.
Met algemene stemmen is deze samenstelling aangenomen door de vergadering 

8. Voorstel tot statutenwijziging:
Hierover heeft Ina Tindal zich laten informeren en zij gaf ons vervolgens uitleg over een aantal artikelen in de statuten. Maar voor nu is het belangrijkste om alleen artikel 16 te laten aanpassen, dat betekent dat de NVC minimaal drie bestuursleden moet hebben en maximaal mogen het 7 personen zijn. 

10. Rondvraag: geen op- of aanmerkingen voor de rondvraag. 

11. Sluiting: de dagvoorzitter bedankt allen voor aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering! 

9 november 2014, Playa del Inglés

Anneke Wezeman Gotlieb

                    Verslag Algemene Ledenvergadering NVC op 24 november 2013

Aanwezig: 114 leden met 65 volmachten, zodat er dus 179 geldige stemmen kunnen worden uitgebracht.

Aanwezig: Peter van der Kuij vicevoorzitter, Jim Sharman penningmeester, Roos Dreweck ledenadministratie en Jaap Bleekemolen als tijdelijk secretaris.

Na het tekenen van de presentielijst hebben de leden een papier gekregen met daarop aan de ene zijde het financieel verslag 2012-2013 en de begroting voor 2013-2014, aan de andere kant de agenda voor de vergadering en het jaarverslag.

0) Eerste oproep.
Om 11:30 uur is het vereiste minimale aantal leden niet aanwezig om de vergadering te kunnen openen. Deze statutaire eis vervalt na 30 minuten.

1a) Opening en vaststellen agenda.
Peter van der Kuij opent om 12:00 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij verheugt zich op de grote opkomst en bedankt de leden voor hun aanwezigheid.

1b) Stiltemoment.
Helaas zijn ons het afgelopen jaar 6 leden ontvallen. In het jaarverslag worden hun namen en leeftijden genoemd. De vergadering houdt, ter nagedachtenis, staande een moment van stilte.

In het vervolg van de opening van de vergadering legt de vicevoorzitter uit in welke vervelende situatie we ons nu bevinden. Onverwacht heeft Hans Koedijk onze ex-voorzitter zijn functie neergelegd. Velen vinden dat jammer want we hebben Hans leren kennen als een overal aanwezige en actieve voorzitter.
Ook Sonja Nederhof heeft haar taak als secretaris voortijdig beëindigd. Wij hebben Sonja ervaren als een waardevol bestuurslid. De NVC is beiden veel dank verschuldigd. De vergadering bevestigt dat met een applaus.

Het bestuur moet, volgens de statuten, verantwoording afleggen over de reden van het aftreden. Hans Koedijk gaf in een toelichting betreffende zijn vertrek aan niet meer te kunnen samenwerken met twee bestuursleden. Er werden diverse beschuldigingen over hun gedrag geuit. De beschuldigden hebben die weersproken. Zij menen onterecht beschuldigd te zijn en voelen zich beschadigd.
De reden voor het vervroegd aftreden van Sonja Nederhof lag in het feit dat de strubbeling in het bestuur niet overeenkwam met de sfeer die zij verwachtte. Omdat wij geen secretaris meer hebben mag het bestuur een lid vragen die taak, tijdelijk, over te nemen. Jaap Bleekemolen reageerde positief op dit verzoek.

Het bijzondere aan deze Algemene Ledenvergadering is dat het enerzijds een “gewone” vergadering is zoals die gebruikelijk wordt gehouden en anderzijds een heel speciale, want een situatie waarin een voorzitter enige maanden voor het verstrijken van zijn ambtstermijn aftreedt, hebben we nog nooit meegemaakt.
De vicevoorzitter wil een oplossing voor dit probleem vinden die voor iedereen acceptabel is, maar die oplossing is alleen te bewerkstelligen als iedereen zich voor ogen stelt dat het gaat om een gezonde gezellige Nederlandse Vereniging Canaria. Daarom zal hij bij punt 7 van de agenda: “de bestuurswisseling” een voorstel doen.

2. Notulen ALV 25 november 2012.
De notulen van de jaarvergadering van 25 november 2012, zoals gepubliceerd in het Clubnieuws van januari 2013, worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken.
Er is een ingekomen stuk over “de bestuurswisseling” dat bij punt 7. zal worden besproken.

4. Algemeen jaarverslag.
Het algemene jaarverslag over het verenigingsjaar 1 oktober 2012 t/m 30 september 2013 zal in het Clubnieuws van januari 2014 worden gepubliceerd. Aan de aanwezigen is het al ter hand gesteld en voorzitter vraagt af te zien van voorlezing. Iedereen is akkoord.

5. Gang van zaken NVC afdelingen.
Bij de afdelingen binnen de NVC gaat het goed. Zij verheugen zich in een toenemende mate van belangstelling.
De vergadering applaudisseert voor de inzet van alle activiteiten-organisatoren en begeleiders.
De vereniging is hen veel dank verschuldigd.

6. Financiën.
Het financiële jaarverslag is aan de aanwezigen uitgereikt. De penningmeester geeft een toelichting. Het gaat goed met de financiën, de uitgaven en inkomsten volgen meer of minder de begroting zodat er van een klein positief saldo sprake is. Er zijn meer nieuwe leden hetgeen meer inschrijfgeld oplevert.
De drukkosten van het Clubnieuws zijn iets hoger omdat er meer pagina’s gedrukt werden en de portokosten zijn iets lager omdat de ledenadministrateur zo weinig mogelijk boekjes op de bus doet maar ze zo veel mogelijk bezorgd.

Erno de Vree stelt een vraag over de declaratie van € 305 van Hans Koedijk, en memoreert dat jaren geleden is afgesproken dat er niet gedeclareerd zou worden maar dat de bestuursleden ter compensatie van hun tijd en kosten een etentje, waarvan het bedrag gemaximaliseerd was, werd aangeboden.
Er ontstaat een discussie over al dan niet declareren en etentjes.
Conclusie: het nieuw te vormen bestuur moet daar duidelijke richtlijnen over ontwerpen.

De kascommissie bestaande uit Cees van der Meiden en Jacques Vranken hebben de volledige medewerking van de penningmeester gekregen om de kas te controleren en hebben alles in orde bevonden. Zij vragen de vergadering om het bestuur en vooral de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Er moet een nieuw kascommissielid gevonden worden, want Cees van der Meiden treedt af en Jacques Vranken wordt 1e kascommissielid. Er is weinig belangstelling om deze functie te bekleden. Uiteindelijk wil Erno de Vree wel toetreden. Als plaatsvervangend lid meldt zich Ron Soewandi.

7. Bestuurswisseling.
Naar aanleiding van het voortijdig aftreden van de voorzitter zijn bij de vicevoorzitter veel reacties binnengekomen. Zorg, afkeuring, advies en raadgevingen. Alle reacties hadden één gedachte gemeen n.l. wat is gebeurd is fout, fout, fout en er moet een dikke streep onder. Doordat de overige bestuursleden “normaal” aftredend zijn moet er dus een nieuw bestuur gevormd worden.
Uit de reacties kwam naar voren dat deze nieuwe bestuursleden geen binding met het oude bestuur mogen hebben, zonder hinder door ervaringen uit het verleden en ter voorkoming van tweespalt. Dat er een “raad van advies” zou moeten worden opgericht om het bestuur te adviseren en om eventuele brandjes in de toekomst in de kiem te kunnen smoren en dat het huidige bestuur de lopende zaken uitvoert.
Binnen drie maanden zal er een nieuw bestuur moeten zijn gevormd. Dat dit niet mee zal vallen is duidelijk, er is weinig animo onder de leden om een bestuursfunctie te gaan vervullen.

Ten slotte doet de vicevoorzitter het volgende voorstel:
Het huidige bestuur treedt af maar blijft als demissionair bestuur nog maximaal 3 maanden de lopende taken vervullen.
In die tijd zal door het demissionaire bestuur en een op te richten “raad van advies” gezocht worden naar nieuwe bestuurskandidaten.
Er wordt binnen 3 maanden een bijzondere ALV georganiseerd waarin een nieuw bestuur kan worden geïnstalleerd.
De kandidaat nieuwe bestuursleden mogen geen deel hebben uitgemaakt van het tot 21 september 2013 in functie zijnde bestuur. 

Dit voorstel werd in stemming gebracht en de stembriefjes werden door een spontane vrijwilliger, Ido van Oost, opgehaald en geteld. De uitslag was: 2 blanco, 36 tegen en 140 voor stemmen. Het voorstel was dus aangenomen.

Een, als ingekomen stuk behandeld voorstel dat neerkomt op, om volgens art. 9 van ons huishoudelijk reglement, te stemmen over het vertrouwen in de huidige bestuursleden in een volgend bestuur is wegens de door de leden reeds gekozen demissionaire status en te volgen procedure niet meer als relevant te beschouwen. Er wordt een dringend beroep gedaan op alle, maar vooral nieuwe leden, zich kandidaat te stellen voor een nieuw bestuur.

8. Rondvraag
Wie zitten er in de “raad van advies”?: In principe ex-voorzitters maar iedere andere belangstellende is welkom.
Wordt het 8e lustrum nog gevierd?: Tom Smulders zal de organisatie op zich nemen. Het, eerder opgeheven, lustrum comité zal zijn diensten aanbieden.

9.Sluiting.
De vicevoorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en de bijdrage aan het verloop van deze vergadering

Vicevoorzitter Peter van der Kuij, tijdelijk secretaris Jaap Bleekemolen
                    Verslag Algemene Ledenvergadering NVC op 25 november 2012

Verslag van de NVC-Algemene Jaarvergadering gehouden op zondag 25 november 2012 in Hotel Barbacan.

Aanwezig: 103 leden + 3 volmachten.

Aanwezig achter de bestuurstafel: Hans Koedijk - voorzitter, Jim Sharman - penningmeester, Ida Albers - evenementen, Roos Dreweck - ledenadministratie en Sonja Nederhof - secretaris.
Afwezig: Peter van der Kuij - vicevoorzitter.

0) Eerste oproep.
De voorzitter stelt vast dat om 11.30 uur onvoldoende quorum aanwezig is. De aanwezige leden wordt koffie en cake aangeboden. Alle leden die zich voor de lunch hebben opgegeven hebben bij binnenkomst bij Ida en Jim hiervoor afgerekend en een consumptiebon ontvangen.
Vervolgens werd bij Roos de presentielijst getekend en tevens een A-4tje ontvangen met daarop, aan de ene kant het financieel jaarverslag 10/2011 - 09/2012 + begroting 10/2012 - 09/2013 en aan de andere kant het NVC-jaarverslag okt. 2011 - sept. 2012 + de agenda voor vandaag.

1a) Opening en vaststelling van de agenda.
Om 12.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij hoopt op een plezierige en constructieve vergadering. Volgens de voorzitter heeft onze vereniging momenteel 487 leden.

1b) Stiltemoment. Er wordt een korte stilte ingelast voor 2 leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, t.w.: Hans Stoltenhoff op 6 dec. 2011 en Tom van Amstel op 2 juli 2012.

2) Notulen Algemene Jaarvergadering van 4 december 2011.
De notulen gepubliceerd in het NVC-Clubnieuws van januari 2012 + een correctie in februari 2012 worden met algemene stemmen goedgekeurd.

3) Ingekomen stukken.
Er zijn geen brieven of e-mails ontvangen m.b.t. de Algemene Jaarvergadering.

4) Algemeen jaarverslag.
De voorzitter verzoekt om het voorlezen van het NVC-jaarverslag okt. 2011 - sept. 2012 achterwege te laten omdat dit reeds is gepubliceerd in het NVC-Clubnieuws van november 2012. De leden gaan hiermee akkoord.

5) Gang van zaken binnen de NVC-activiteiten/afdelingen
De voorzitter bedankt iedereen die zich inzet voor de diverse activiteiten want zonder deze vrijwilligers zouden er geen activiteiten zijn! Zij verdienen GROTE dank en erkentelijkheid voor hun tijd en inzet.
Enkele vrijwilligers die in het afgelopen jaar het stokje hebben overgedragen worden zeer hartelijk bedankt middels een presentje, t.w.: Jaap van Heusden (vlakwandelen), Riet Smith (afwezig) heeft het vlakwandelen van Jaap overgenomen doch kan hier helaas, om fysieke redenen, niet meer mee doorgaan and last but not least Herman Koenen (montañeros en bridge). De coördinatie voor het vlakwandelen is overgenomen door Leen Andeweg. Voor alle vrijwilligers volgt een daverend en welverdiend applaus.

Vervolgens laat de voorzitter weten dat Ida Albers eind deze maand (november 2012) helaas haar bestuursfunctie zal neerleggen. Toen de agenda voor vandaag werd gedrukt in het NVC-Clubnieuws van oktober 2012 was dit nog niet bekend, vandaar dat er in de huidige agenda geen “voorstel nieuw bestuur” is opgenomen. Ida is erelid van onze vereniging en heeft zich vele lange jaren voor de NVC ingezet. Zij heeft als bestuurslid inmiddels vele voorzitters “versleten” en wij zullen ons nooit meer kunnen opgeven bij Ida voor excursies en evenementen zoals zij die in het verleden met veel plezier en naar grote tevredenheid heeft georganiseerd. Ida heeft U vanmiddag, bij binnenkomst, voor het laatst achter haar tafel welkom geheten!

Ida wenst, i.v.m. haar gezondheid en zodra haar huis in Puerto Rico is verkocht, zo snel mogelijk naar NL terug te keren. Wij wensen haar alle goeds voor de toekomst en het bestuur is haar zeer dankbaar voor alles wat zij heeft gedaan ten behoeve van de NVC. Ida ontvangt uit handen van de voorzitter een mooi boeket bloemen en een zeer GROOT applaus vanuit de zaal. Wij zullen haar enorm missen! De voorzitter vraagt of er eventueel iemand is die Ida zou willen opvolgen. Helaas volgt er geen reactie vanuit de zaal.

6) Financiën.
Het financiële jaarverslag okt. 2011 - sept. 2012 wordt voorgelezen door Jim Sharman, penningmeester, en hij geeft uitgebreid uitleg over de inkomsten en uitgaven. Erno de Vree wordt bedankt voor het ontdekken van een klein foutje in het financieel jaarverslag. De subsidie van 5 euro per persoon bij diverse evenementen blijft bestaan en Jim zou daarom méér leden willen zien bij de verschillende activiteiten.

V.w.b. de inkomsten is de begroting bijna de werkelijkheid. Van de 7.000 euro contributiegeld is meer dan 95% al binnen. M.b.t. de advertentie-inkomsten is de begroting reeds bereikt dankzij de inzet van vooral Jaap Commandeur en Peter van der Kuij. Nu moet alleen het geld nog binnenkomen! Verder vertelt de penningmeester dat hij 20.000 euro heeft overgemaakt naar een depositorekening omdat je hierop méér rente krijgt en omdat dit geld niet direct nodig is. Op de gewone spaarrekening staat immers nog 15.000 euro en daarop wordt maar weinig rente verkregen.

De kascommissie, bestaande uit Tom Smulders en Bram Verheij, kwam in oktober jl. bijeen ten huize van de penningmeester voor de jaarlijkse controle en zij wordt uitgenodigd om de bevindingen voor te lezen.
Tom richt in eerste instantie het woord tot Ida want ook hij heeft, in het verleden als voorzitter van de NVC, met Ida samengewerkt en herinnert haar als een lieve vrouw met een persoonlijke en warme noot binnen de vereniging. Een spil in het bestuur en een spil in de vereniging !
Vervolgens leest Tom de bevindingen voor van de boekhoudcontrole uitgevoerd op 18 oktober 2012.
De kascommissie keurt de boekhouding, die volgens de commissie vakkundig en helder is uitgevoerd, goed en verleent de penningmeester, met lof, décharge voor zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar.
Daarnaast kwamen de heren van de kascommissie en de penningmeester, gedrieën, ongevraagd tot enkele aanbevelingen die wellicht overweging verdienen:

Quote
1. De post “diversen” tot een minimum beperken en de belangrijkste concepten daarin, zoals sociale zorg, bibliotheek en WA-verzekering apart te benoemen.
2. Het te forse opgebouwde kapitaal is geen reserve voor onze oude dag. Het ontstond in de loop der jaren, dankzij zeer zuinig beheer door de oude garde en winstvorming door acquisitie van de vele advertenties.
3. De weinige leden met meer dan 20 jaar lidmaatschap, verdienen een vorm van erelidmaatschap. Het financiële voordeel is hun gegund of kan naar keus worden doorgesluisd naar Caritas of het Rode Kruis alhier.
4. Deze instellingen doen er alles aan om de Canarische medemens, die moet leven onder de armoedegrens, te helpen en wellicht kunnen wij nú wanneer het zo hard nodig is, een verantwoorde en solidaire greep in de kas doen. Leven en laten leven.
Unquote

Tijdens de rondvraag zal dieper worden ingegaan op de hierboven genoemde punten 3 en 4. De voorzitter bedankt de heren van de kascommissie voor hun inzet en er zijn verder geen vragen vanuit de zaal inzake de financiën.

Benoeming nieuwe kascommissie. Tom Smulders treedt af en Cees van der Meiden treedt toe. De nieuwe kascommissie is als volgt samengesteld: Bram Verheij, 1e commissaris en Cees van der Meiden, 2e commissaris.
Als reservecommissaris wordt benoemd Jacques Vranken. Jacques is in oktober jl. als nieuw NVC-lid toegetreden. Voor alle heren volgt een groot applaus.

7) Rondvraag.
De voorzitter laat weten dat Peter van der Kuij, vicevoorzitter, vandaag niet aanwezig kan zijn omdat hij momenteel 10.000 km van hier verwijderd is. Dit had de voorzitter aan het begin van de vergadering willen meedelen doch is dit helaas vergeten.

Tevens bericht de voorzitter dat er in het NVC-Clubnieuws van december een foutje is geslopen op blz. 6 m.b.t. de stadswandeling in Las Palmas op dinsdag 11 december a.s. U kunt zich hiervoor opgeven bij Roos Dreweck waarvan het e-mailadres ten rechte luidt: roosdreweck@live.de

In juni 2013 is het 40 jaar geleden dat de NVC werd opgericht. Het bestuur wil in het voorjaar van 2014, wanneer de meeste leden op het eiland zijn, een feest organiseren. Hiertoe wordt een lustrumcomité opgericht en de voorzitter vraagt wie zich hiervoor beschikbaar wil stellen. In de zaal gaan drie handen omhoog, t.w. van Ina Tindal, Lisa Minkema en Odavia Bueno. De voorzitter heet de dames hartelijk welkom in het lustrumcomité en bedankt hen dat zij zich hiervoor willen inzetten. Te zijner tijd zal de voorzitter het comité bijeenroepen om te brainstormen. Voor de dames volgt een groot applaus.

Vervolgens informeert de penningmeester, Jim Sharman, ons dat hij zijn functie hooguit 2 jaar wil uitoefenen en dat hij nu al een opvolger zoekt om in te werken. Bij de volgende jaarvergadering in 2013 zullen twee bestuursleden hun functie neerleggen, t.w. Jim Sharman als penningmeester en Peter van der Kuij als vicevoorzitter. Jim zou bij de volgende ronde wel de advertenties willen overnemen van de vicevoorzitter. Vanuit de zaal komt helaas geen reactie op de oproep van de penningmeester. De persoon die hij zoekt moet echter wel verstand hebben van financiën en kan zich na het lezen van deze oproep alsnog bij de penningmeester opgeven. U vindt zijn telefoonnummer en e-mailadres op de 1e blz. van het NVC-Clubnieuws.

Er volgt nu een uitgebreide discussie met betrekking tot de punten 3 en 4 van de aanbevelingen van de kascommissie en de penningmeester. De meerderheid in de zaal wenst niet over te gaan tot automatisch erelidmaatschap bij 20 jaar en het daarbij behorende financiële voordeel. Wel is iedereen in de zaal het er over eens dat een donatie voor het goede doel een betere optie is. Men kiest dus voor het goede doel en wederom volgt er een discussie maar nu m.b.t. de hoogte van zo’n donatie. Uiteindelijk wordt besloten om nu een donatie van 1.000 euro te schenken en in het seizoen 2012/2013 wederom een donatie van 1.000 euro aan twee verschillende goede doelen. Onze centen dienen echter wel ten goede te komen aan de lokale bevolking van Gran Canaria!

Frank Goldberg stelt voor om een elektronische ledenlijst in het leven te roepen waarop onze adressen, telefoonnummers en e-mailadressen via internet beschikbaar worden gesteld. Uiteraard toegankelijk via een code of beveiliging. Hierover zijn de meningen vanuit de zaal zeer verdeeld. De één heeft niets te verbergen en de ander wil het niet i.v.m. privacy of i.v.m. veiligheid. Het is misschien wel praktisch maar er kleven grote gevaren aan en het is spelen met vuur, zegt Tom Smulders. Frank denkt dat het met onze huidige voorzitter geheel veilig is om zo’n adressenlijst op internet te zetten. Volgens Jim Sharman hebben wij niet voldoende computerbeveiliging om dit veilig uit te voeren en hij adviseert om dit niet te doen. Vele leden mengen zich in de discussie doch de meeste leden zijn tegen dit voorstel. De voorzitter besluit om het voorstel van Frank niet aan te nemen en uitsluitend met een papieren versie te werken die hij up-to-date zal houden. Er komt dus geen elektronische ledenlijst !

Tom Smulders laat weten dat de crisis ook op Gran Canaria is toegeslagen en dat de grootste kostenpost op dit eiland de hulpverlening is. Elke risicovolle activiteit die wordt georganiseerd door de NVC of privé wordt, in geval van calamiteiten, verhaald op de organisatie of persoon die dit organiseert. De lokale autoriteiten zullen deze kosten niet langer meer dragen. Houd hier dus rekening mee en wees gewaarschuwd !!!

Erno de Vree zou graag een nieuwe omslag zien voor ons NVC-Clubnieuws.

Hans Koedijk heeft zich teruggetrokken uit de (eind)redactie van NVC-Clubnieuws en Jaap Commandeur zoekt een plaatsvervanger voor Hans, iemand die handig is met de computer en in het bijzonder met Word-documenten. Jaap legt uit dat kopij wordt aangeleverd middels een Word-document, soms met een fotootje en soms moet een plaatje, tekening of foto worden bijgezocht vanaf het internet. Het zou volgens Jaap ook leuk zijn voor iemand die graag wat handiger wil worden met dit soort werkzaamheden want hij is bereid om zijn kennis over te dragen. Meld je aan bij Jaap middels een mailtje indien je hiervoor belangstelling hebt. Zijn e-mailadres is te vinden op de 1e blz. van het NVC-Clubnieuws.

Tot slot laat de voorzitter nog weten dat door een foutje in de publicatie in Clubnieuws het bedrag dat u heeft betaald voor de lunch té laag is. Dus geniet van de maaltijd, zo goedkoop als vandaag krijgt u het nooit meer !

8) Sluiting.
De voorzitter sluit om 13.10 uur de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje en daarna de lunch.

Sonja Nederhof, Secretaris.

Noot:
Natuurlijk kunt u zich, als u graag wilt meedoen met het organiseren van het lustrum, of als u mee wilt helpen bij het organiseren van evenementen, alsnog opgeven bij één van de bestuursleden. Zie de eerste pagina van Clubnieuws                    Verslag Algemene Ledenvergadering NVC op 4 december 2011

Aanwezig : 107 leden en 1 volmacht. Plaats : hotel Barbacan.

Aanwezig achter de bestuurstafel : Peter van der Kuij - voorzitter, Hans Koedijk – vice-voorzitter en penningmeester, Ida Albers - evenementen, Roos Dreweck – ledenadministratie en Sonja Nederhof – beoogd secretaris.

0) Eerste oproep.
De voorzitter stelt vast dat om 11.30 uur onvoldoende quorum aanwezig is. De aanwezige leden wordt koffie en cake aangeboden. Alle leden hebben bij binnenkomst de presentielijst getekend en tevens een A-4tje ontvangen met
daarop, aan de ene kant het financieel jaarverslag 2010-2011 + begroting 2011-2012, en aan de andere kant het NVC-Jaarverslag okt.2010-sept.2011 en de agenda voor vandaag. Ook heeft iedereen tegelijkertijd een consumptiebon ontvangen.

1) Opening en vaststelling van de agenda.
Om 12.00 uur opent de voorzitter de vergadering en constateert dat 23% van het aantal leden aanwezig is. Hij heet iedereen van harte welkom.
M.b.t. de agenda blijft punt 7a ongewijzigd en wordt punt 7b aan de agenda toegevoegd inzake voorstel nieuw bestuur. Sonja Nederhof wordt voorgedragen als nieuwe secretaris en de voorzitter vraagt de leden hiermee akkoord te gaan. Sonja is de enige kandidaat en is door het bestuur verzocht om een bestuurstaak te vervullen onder voorwaarde dat dit tijdens de jaarvergadering wordt gemeld. De leden gaan hiermee akkoord.
Volgens de Voorzitter heeft onze vereniging momenteel 480 leden.

2) Notulen Algemene Jaarvergadering van 28 november 2010.
De notulen gepubliceerd in het NVC-Clubnieuws van januari en februari 2010 worden met algemene stemmen goedgekeurd.

3) Ingekomen stukken.
Er zijn geen brieven of e-mails ontvangen m.b.t. de Algemene Jaarvergadering.

4) Algemeen jaarverslag.
De Voorzitter laat weten dat er een verzoek is binnengekomen om het NVCjaarverslag okt. 2010 - sept. 2011 niet voor te lezen tijdens de Algemene Jaarvergadering omdat dit reeds is gepubliceerd in het NVC-Clubnieuws van november 2011. De leden gaan hiermee akkoord en voorlezing wordt achterwege gelaten.
Dieuwke van der Veen vraagt of het mogelijk is om het jaarverslag op de NVC website te plaatsen.
De vice-voorzitter legt uit dat dit al op de site staat in het NVC Clubnieuws van november 2011.

5) Gang van zaken binnen de NVC-activiteiten/afdelingen.
Volgens de voorzitter worden alle activiteiten meer en meer bezocht en is ook de financiële berichtgeving van alle onderafdelingen perfect in orde.

6) Financiën.
- Het financiële jaarverslag okt. 2010 – sept. 2011 wordt voorgelezen door Hans Koedijk, penningmeester, en hij geeft uitleg over de inkomsten en uitgaven. De contributie en advertentiegelden zijn twee belangrijke inkomstenpijlers.
De drukkosten zijn omlaag gegaan doordat minder exemplaren worden gedrukt van het NVC-Clubnieuws.
Het contract met Correos zorgt er voor dat de portokosten sterk zijn verlaagd.
Bram Verheij vraagt of het NVC-Clubnieuws elektronisch kan worden toegestuurd aan de leden. De vice-voorzitter vindt dit minder aantrekkelijk voor de adverteerders en niet iedereen beschikt over een computer tijdens de wintermaanden. Tevens staat het Clubnieuws al op internet want dit wordt maandelijks op de NVC-website geplaatst en is dus elektronisch leesbaar voor hen die daar voorkeur aan geven !
Tom Smulders legt uit dat er grote consequenties verbonden zijn aan het elektronisch adverteren. Men moet dan rekening houden met allerlei fiscale haken en ogen. Het betreft ook een emotionele gebeurtenis indien het fysiek
verschijnen van ons Clubnieuws zou verdwijnen !

- De kascommissie, bestaande uit Rik Decoster en Tom Smulders, leest de bevindingen voor van de boekhoudcontrole welke op 7 november 2011 is uitgevoerd. De kascommissie keurt de boekhouding goed en zij feliciteert Hans Koedijk, penningmeester, met het behaalde financiële resultaat. De heren van de kascommissie worden bedankt door de voorzitter voor hun inzet. Het bestuur wordt decharge verleend.

- Begroting.
De contributie- en advertentiegelden zijn wederom twee belangrijke pijlers m.b.t. de inkomsten en hopelijk zullen de adverteerders ons trouw blijven. De rente zal ongewijzigd blijven en de portokosten vallen lager uit dankzij het contract met Correos. Volgens de penningmeester zal alles zo ongeveer hetzelfde blijven in het nieuwe verenigingsjaar en verwacht hij volgend jaar weer een positief saldo. Een eventuele contributie verhoging kan
hierdoor achterwege blijven.

- Benoeming nieuwe kascommissie. Rik Decoster treedt af. Als nieuwe leden voor de kascommissie worden benoemd: Tom Smulders, 1e commissaris en Bram Verheij, 2e commissaris. Als reserve commissaris wordt benoemd Cees van der Meiden.
Deze oplossing bleek mogelijk na het gestelde onder punt 7b). De voorzitter bedankt Rik Decoster en voor alle heren volgt een groot applaus.

7a) Verkiezing nieuwe voorzitter, voorgedragen wordt Hans Koedijk.
Met een aan unanimiteit grenzende meerderheid wordt Hans Koedijk door de leden gekozen tot nieuwe voorzitter. Peter van der Kuij vraagt “officieel “ of Hans Koedijk bereid is deze functie op zich te nemen; Hans Koedijk zegt luid en duidelijk JA.
Peter bedankt alle aanwezigen voor het vertrouwen dat men in hem heeft gesteld en tevens bedankt hij iedereen die zich in het afgelopen jaar belangeloos voor de vereniging heeft ingezet. Peter overhandigt aan Hans de “diplomatenkoffer” + voorzittershamer en wenst hem veel succes. Peter bedankt ook de overige leden van het bestuur allen persoonlijk voor de zeer prettige samenwerking in het afgelopen jaar.
Hans Koedijk bedankt op zijn beurt Peter voor zijn vriendelijke woorden onder aanbieding van een fles whisky als dank voor zijn zeer gewaardeerde inzet. Peter ontvangt een daverend applaus vanuit de zaal.
Vervolgens wordt Sonja voorgesteld door Hans als nieuw bestuurslid in de functie van secretaris.

7b) Voorstel nieuw bestuur.
Ida Albers:                Evenementen
Roos Dreweck:         Ledenadministratie
Sonja Nederhof:        Secretaris
Peter van der Kuij:    Vice voorzitter + advertenties
Hans Koedijk:           Voorzitter en penningmeester.
De leden gaan akkoord met applaus.

Ook heeft het nieuwe bestuur de goedkeuring van Herman Hildering die er alle vertrouwen in heeft. Tom Smulders feliciteert Hans Koedijk en heeft geen enkele twijfel over het beheren van de centen door Hans. Juridisch echter, moet er een penningmeester bijkomen omdat de voorzitter niet tevens penningmeester kan zijn ! De leden hebben er geen bezwaar tegen dat Hans twee functies uitoefent en gaan akkoord met een bestuur van 5 leden. Margreet Batteljée is tegen.
Na enige discussie komt Jim Sharman met DE oplossing. Om het probleem op te lossen biedt hij zich aan als penningmeester. Hij krijgt een groot applaus en wordt direct aan de bestuurstafel uitgenodigd. Het bestuur bestaat nu uit 6 personen en bij een eventuele patstelling, volgens Tom Smulders, geeft de voorzitter de doorslag !

8) Rondvraag.
De nieuwe voorzitter bedankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen en legt uit waarom hij nu, en niet eerder, voor het voorzitterschap heeft gekozen.

Jaap van Heusden informeert de leden dat hij eind december, na 3 jaar, met het vlakwandelen gaat stoppen en bedankt iedereen die in het verleden heeft meegewandeld en ook vertrouwen in hem heeft gehad. Hans Lucas blijft doorgaan met de vlakwandelingen in samenwerking met Riet Smith en Bert Blokzijl. Hans Koedijk bedankt Jaap van Heusden voor zijn altijd positieve inzet voor de vlakwandelaars. Groot applaus voor Jaap vanuit de zaal !

Jennemie Aerts vraagt hoe het kernlidmaatschap precies in elkaar steekt en wat de voorwaarden en voordelen zijn bij de diverse onderafdelingen. Zij vraagt om informatie naar nieuwe leden toe omdat dit nergens beschreven staat. De heren Bram Verheij en Tom Smulders zetten e.e.a. uiteen m.b.t. Brican, Moñtaneros en de Concerten doch Hans Koedijk belooft de ”spelregels” inzake het kernlidmaatschap op papier te zetten.

Hans Koedijk laat nog weten dat Cor en Thea van Haarlem helaas niet aanwezig kunnen zijn op de Jaarvergadering en zich laten excuseren.

Tot slot kunnen belangstellenden bij de voorzitter een formulier ophalen voor het verkrijgen van de nieuwe buskaart, de Tarjeta Suma genaamd. Ook wel Tarjeta sin contacto genoemd. Uitvoerige informatie over deze nieuwe buskaart vindt u terug in het NVC-Clubnieuws van maart 2011. Dit is ook op de NVC-site terug te vinden.

9) Sluiting.
De voorzitter sluit om 13.10 uur de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje en daarna de lunch.

Sonja Nederhof, Secretaris.
                    Verslag Algemene Ledenvergadering NVC op 28 november 2010

Aanwezig: 90 leden en 45 volmachten. Plaats: hotel Barbacan.

0. Eerste oproep.
Nadat de voorzitter Jaap Commandeur in eerste oproep om 11.30 uur de vergadering heeft geopend, constateert hij dat er onvoldoende quorum aanwezig is en sluit dan vervolgens deze bijeenkomst.
De aanwezigen is inmiddels koffie en cake aangeboden.

1. Opening en vaststelling van de agenda.
Om 12.07 uur opent de voorzitter de vergadering en constateert dat 90 leden de presentielijst hebben getekend, verder zijn er 45 volmachten aangemeld.
De heer Smulders stelt voor om punt 9 (verkiezing nieuw bestuur) te schrappen omdat in het NVC clubnieuws van december 2010, dat gedrukt en verdeeld is, het nieuwe bestuur al vermeld is. De voorzitter betreurt dit maar handhaaft punt 9.

2. Notulen v.d. Alg.vergadering op 22 november 2009.
De notulen worden met algemene stemmen goedgekeurd.

3 Ingekomen en uitgaande stukken.
Geen documenten ontvangen.

4 Alg. jaarverslag over het verenigingsjaar 1 okt. 2009 – 30 sept. 2010.
De secretaris Riet Smith leest het jaarverslag voor.

5. Gang van zaken binnen de afdelingen en bij de NVC-activiteiten
De sfeer is overal goed en de financiële reportages gaan ook goed.

6. Financiën.
a. De penningmeester neemt het woord en geeft uitleg over de inkomsten en uitgaven.
b. Bevindingen kascommissie: Gonnie van Vliet en Rik Decoster hebben de kas gecontroleerd en goed bevonden. Zij worden bedankt voor hun werk en het bestuur wordt decharge verleend.
c. Als nieuwe kascommissieleden worden benoemd: Rik Decoster & Tom Smulders. De reserve is Bram Verheij.
d. Begroting okt. 2010 - sept. 2011. De penningmeester geeft uitleg en bespreekt tevens de eventuele contributieverhoging en vraagt de zaal om haar mening.
- Hr. de Vree stelt voor het kapitaal te laten teruglopen tot € 10.000 alvorens de contributie te verhogen.
- Hr. Verheij pleit voor de geplande verhoging en vindt dat het bestuur over ruime middelen moet beschikken.
- Hr. v. Haarlem wil betere uitleg over potverteren tot € 20.000 of jaarlijks indexeren b.v. 1 % per jaar. Bijvoorbeeld nu € 1.500 tot € 2.000 extra reserveren voor het lustrum en betere subsidie voor de evenementen.
- Hr. van Tuyl stelt ook een contributieverhoging voor.
- Hr. Smulders vindt dat het overgrote deel van de leden niet deelneemt aan de activiteiten en wil daarom geen verhoging.
- Hr. Deun geeft Hr. Verheij en Hr. van Haarlem een compliment en stelt voor €2 verhoging.

Het bestuur overlegt en ziet 3 alternatieven om in stemming te brengen:
1. Contributie met € 2 p.p. verhogen.
2. Pas bij vermogensterugloop beneden € 20.000 de contributie verhogen.
3. Pas bij vermogensterugloop beneden € 10.000 de contributie verhogen.

Stemming:
De 12 leden met samen 45 machtigingen worden naar voren geroepen om de telling te vereenvoudigen. Er zijn nu 90 pers.+ 45 = 135 stemmen aanwezig.

Alt. 1 ( + € 2 ) krijgt bij handopsteken: 63 stemmen vóór. Dat is minder dan de vereiste helft +1 (136: 2 = 68) . Dit voorstel wordt niet aangenomen.

Alt. 3 ( Wacht tot € 10.000 ) krijgt bij handopsteken: 0 stemmen vóór.

Daarom wordt alternatief 2 (€ 20.000) met algemene instemming aangenomen. Dit alternatief werd ook eerder door het bestuur voorgedragen.

7. Clubnieuws / NVC-website.
Hans Koedijk krijgt het woord en wil graag meer foto´s voor “Wie is wie” op de NVC-website en houdt zich aanbevolen voor meer ideeën en artikelen.
Tom Smulders: Suggestie: Verspreidt ook visitekaartjes met de website erop.
Jaap Commandeur vertelt over de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding aan Fenja Damsma en het diner in de British Club. Er is nog deelname mogelijk.
Ook is er op 4 dec. een Sinterklaasfeest voor de kleintjes in de Nederlandse winkel. 

8.Verkiezing nieuwe voorzitter en 4 bestuursleden.
Peter v. d. Kuij wordt gekozen tot nieuwe voorzitter . Hans Koedijk, Lilian van den Bos, Roos Dreweck en Ida Albers worden als bestuursleden gekozen. Alle bestuursleden accepteren hun benoeming.
Jaap Commandeur draagt daarop de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter en wenst hem veel succes.
De nieuwe voorzitter bedankt de vertrekkende bestuursleden voor hun inzet en de prettige samenwerking onder het aanbieden van een fles wijn. Daarna maakt het oude bestuur ruimte voor de nieuwe bestuursleden.

9. Rondvraag
De nieuwe voorzitter bedankt de aanwezigen voor het in hen gestelde vertrouwen en zegt toe dat het nieuwe bestuur ook weer een ruim aanbod van activiteiten en evenementen zal proberen te brengen. Daarna opent hij de rondvraag.
- Gerard van Vliet spreekt het oude bestuur toe en zwaait met name Jaap Commandeur lof toe over de wijze waarop hij de NVC, ook bij moeilijke momenten, als voorzitter geleid heeft.
- Tom Smulders maakt het bestuur attent op het feit dat Betty de Vree, hoewel niet aanwezig in de vergadering, niet met name voor haar jarenlange NVC-werkzaamheden is bedankt. De aanwezigen steunen dit met een applaus voor de afwezige Betty.

10. Sluiting.
Om 14.11 sluit Peter van der Kuij de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor de lunch.

De secretaris, Riet Smith-Vissers.